Kategorie

Facebook www.facebook.com/3jahudky.cz
Milí návštěvníci, nezapomeňte navštívit náš facebook pro informace o aktuálním dění na eshopu 3jahudky.cz, podělíme se o rady, tipy i plánované akce.
Blog www.3jahudky.cz/blog
Píšeme blog 3.jahůdek pro všechny zapálené maminky a tatínky, kteří hledají super tipy na dárky, nebo aktivity pro své ratolesti.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží

Odstoupit od smlouvy můžete u nás bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty ode dne  doručení zboží. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno identifikační číslo osoby (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), nebo místo podnikání či název organizace  jako fakturační adresa.

Kupující je povinen v zákonné lhůtě vrátit vše co na základě kupní smlouvy přijal tzn. kompletní zboží, veškeré dárky i originál fakturu.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Zákon stanoví 14 denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává tak možnost kupujícímu prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako by si ho mohl zákazník vyzkoušet  při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

U oblečení je obal součástí pokud obsahuje jeho identifikační údaje jako je velikost, složení, výrobce...

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít  s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zboží-oblečení, které chcete vrátit nesmí jevit známky používání, nesmí být znečištěno či jinak poškozeno, musí být v původním obalu se všemi štítky a polepy. 

Dodržení 14 denní lhůty

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu prokazatelně odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje tzn. odstoupení od smlouvy a zboží odešle.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře odstoupení od smlouvy a originál fakturu.

https://www.3jahudky.cz/s/9-vzorove-formulare

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali-zaslali kompletní a nepoškozené zboží,  (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • Pokud jsou zbožím předměty, přicházející do styku s potravinami a nápoji, tak jsou již prvním použití kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité zboží lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz. příklad:(kojenecké láhve, odsávačky mléka, jídelní sady, savičky, dudlíky.....)
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

KDE ZBOŽÍ VRÁTIT

1. Své právo na vrácení zboží je potřeba  uplatnit  písemně a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží  na adresu:

           

3jahudky.cz s.r.o.
Střední 278/3
Štěpánkovice-Svoboda
74728

nebo na adresu, kterou Vám sdělíme. Neexistuje zasílat zboží na různé Výdejny, Zásilkovny, Balíkovny...

           

 2.Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře ovšem může se stát, že toto skončí ve spamu a my ho přehlédneme. Proto odstoupení vždy vložte i k vrácenému zboží nebo odešlete ..DOPORUČENĚ,, na adresu sídla obchodu.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.


Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Pokud zákazník  vrací jen část zásilky,  která byla odeslána zdarma a cena zboží, které si zákazník z této zásilky ponechá již  nesplní cenový limit pro dopravu zdarma, doprava mu bude dopočítána a odečtena z ceny vraceného zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Nevyzvednutí zásilky nelze považovat za odstoupení od kupní smlouvy, ale za porušení obchodních podmínek ze strany zákazníka.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Podle § 2159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.


         Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna velikosti, vrácení oblečení pro maminky

Jak vyměnit špatnou velikost?

O výměně i vrácení oblečení pro maminky nás především předem informujte, abychom Vás mohli informovat na jakou adresu zboží  zaslat. Momentálně výměny nejsou možné.

Veškerý sortiment koupený na našem internetovém obchodě odpovídá standardním konfekčním velikostem značek prodávaných v kamenných obchodech. 

U většiny zboží najdete popis s rozměry velikosti na základě kterých si můžete vybrat správnou velikost zboží do vaší objednávky. V případě výběru nevhodné velikosti vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jinou velikost. 
Náklady spojené s výměnou nese zákazník. 

Pozor balík posílejte bez dobírky, dobírky nebudou vyzvednuty!!