Kategorie

Facebook www.facebook.com/3jahudky.cz
Milí návštěvníci, nezapomeňte navštívit náš facebook pro informace o aktuálním dění na eshopu 3jahudky.cz, podělíme se o rady, tipy i plánované akce.
Blog www.3jahudky.cz/blog
Píšeme blog 3.jahůdek pro všechny zapálené maminky a tatínky, kteří hledají super tipy na dárky, nebo aktivity pro své ratolesti.

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu 3jahudky.cz provozovaném společností

3jahůdky.cz s.r.o., se sídlem Nová Ves 264, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 05849578
DIČ: CZ05849578                                 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69619

Adresa pro doručování reklamací  po 20.1.2022

3jahudky.cz s.r.o.

Střední 278/3, Štěpánkovice-Svoboda, 74728Kontaktní e-mail: i[email protected]

Nebo po dohodě přímo na adresu dodavatele, kterou Vám sdělíme.

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

-     má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží ,

-     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

-     vyhovuje požadavkům právních předpisů;

-     zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

-     odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

-     nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám zákonná záruční doba dle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí nebo  nejpozději do 2 pracovních dnů po převzetí zásilky).

Česká pošta info zde: https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/reklamace

PPL zdehttps://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace

2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
3. Neodborným zacházením.
4. Zboží bylo poškozeno živly.
5. Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě tzn. výrobek, či zboží bylo používáno i při zjištění vady dál - nárok na reklamaci zaniká. Zboží je nutno reklamovat bezodkladně, ihned po zjištění vady.

Zdůrazňujeme, že v případě mechanického poškození dodaného zboží (zjevně způsobeného přepravou) je toto zboží nutné reklamovat do 2 pracovních dnů od uskutečnění přepravy. Na tyto poškození se totiž nevztahuje záruka výrobce a je nutné je reklamovat u přepravce. Toto se týká zejména nábytku a plastového zboží (např. kyblíky, vaničky, kočárky pro panenky, skluzavky, el. autíčka a motorky apod.)

„S překontrolováním zboží a uplatněním reklamace neotálejte, mohlo by to přispět ke vzniku škody na naší straně jako prodávajícího. Bez vaší součinnosti totiž nemůžeme účinně uplatnit svůj nárok vůči přepravci. Zákon ukládá každému člověku, aby předcházel vzniku škod u ostatních. Lhostejnost vůči zájmům prodávajícího tak může v konečném důsledku dostihnout vás,“ 

Poškozené zboží včetně obalu tak jak Vám přišlo  prosím vyfoťte, popište co jste zjistili a zašlete nám na mail+ nahlaste přepravci. I zjevně neporušená krabice může obsahovat poškozené zboží přepravou. Pomůžeme řešit a poradíme co dále.

 2. Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

Berte, prosíme, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

1. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, 
b) dodání chybějící věci, 
c) opravu věci, 
d) slevu z kupní ceny, 
e) odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

a) odstranění vady,   
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte, prosíme, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

a)      došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)      jste použili věc ještě před objevením vady;

c)      jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)      jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

2. Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí zboží), náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

a)      právo na výměnu zboží máte v případě, že:

-         zboží během záruční doby ztratí některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

-         je vada neodstranitelná;

-         zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

-         se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze reklamované vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu zboží Vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

b)      právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:

-         je vadná pouze součást (součástka) zboží;

-         je vada neodstranitelná;

-         zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

-         se na zboží vyskytne větší počet vad.

c)      právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

-         nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;

-         nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);

-         nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo

-         věc má vadu, z níž jsme zavázáni a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.

d)      právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že

-         Právo odstoupit od smlouvy kupujícímu náleží v případě: 
a) podstatného porušení smlouvy, 
b) opětovného výskytu stejných odstranitelných vad (minimálně 3 stejné vady), 
c) většího počtu různých odstranitelných vad (minimálně 3 různé vady najednou, popř. 4 postupně), 
d) nesplnitelné jakosti zboží při převzetí, např. při dodání padělku, 
e) fikce podstatného porušení smlouvy v důsledku nevyřízení oprávněné reklamace ve lhůtě 30 dnů (popř. individuálně smluvené delší lhůtě).

 

Ztráta důvěry ve výrobek, na kterém se vyskytla vada, máte právo na vrácení peněz ?

– Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, ať už druhý den po koupi nebo po roce používání, máte zákonem daná práva z vadného plnění. Zákon však nic jako „ztrátu důvěry“ nezná a není to právně relevantním důvodem k vrácení peněz. Požadovat vrácení peněz můžete u první a jediné vady, pouze pokud je neodstranitelná a není možné věc vyměnit za bezvadnou.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-     jste o vadě před převzetím věci věděli;

-     jste vadu sami způsobili; nebo

-     uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-     opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů, ojetí pneumatik...);

-     vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;

-     věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

-     vyplývá-li to z povahy věci.

 5. Jak postupovat při reklamaci?

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího  bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. 

Doporučený postup:

Na e-mailovou adresu  [email protected] nám zašlete email s detailním popisem reklamace, přiložte fotografii poškozeného zboží a zobrazující reklamované vady případně připojte vyplněný reklamační protokol.

Měli bychom Vás poté o dalším postupu informovat. Pokud se tak nestane (ztráta e-mailu, jsme mimo dosah emailu...), kontaktujte nás pro jistotu telefonicky.

formulář: https://www.3jahudky.cz/img/cms/vzorove-dokumenty/reklamacni-protokol.pdf

             

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení, nebo demontáže výrobku). 

  • Výrobek musí být zaslán k reklamaci kompletní a bez nečistot
  • Po dohodě může být zaslána jen část výrobku
  • Je nutno přiložit reklamační protokol nebo dopis s popisem vady a všemi náležitostmi(kdo reklamuje, kdy bylo zakoupeno, co reklamuje, jak k vadě došlo, atd. )
  • Náklady na zaslání zboží určeného k reklamaci hradí kupující

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, čisté a kompletní.

Pokud se reklamované zboží odesílá po domluvě s námi na jinou adresu než naši doručovací , je nás potřeba o proběhlém odeslání informovat a zaslat kopii reklamačního protokolu nebo průvodního dopisu s popisem vady a informací, že zboží bylo  opravdu odesláno na náš e-mail [email protected] 

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

-     reklamované zboží se obvykle zasílá na adresu

3jahůdky.cz s.r.o.

Střední 278/3, Štěpánkovice-Svoboda, 74728

 (ne  na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž  doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Z povahy zákona č .634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění však vyplývá, že nelze reklamaci vyřídit bez toho, aniž by prodávající mohl fyzicky reklamovanou věc prohlédnout a zjistit případné vady věci. V praxi to znamená, že lhůta 30ti dnů sice běží od oznámení vady, ale bude se prodlužovat o dobu, kdy prodávající nemá reklamovanou věc fyzicky u sebe.

Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě nebo pokud je potřeba odborného posouzení reklamace.

Vyzvednutí, odeslání zboží ze záruční opravy

  1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího o tomto prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Po vyřízení bude reklamované boží zasláno na adresu Kupujícího.
  2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. V případě nevyzvednutí nebo úmyslném odmítnutí zásilky s  reklamovaným zbožím, která se vrátí Prodávajícímu zpět, je Kupující povinen zaplatit  Prodávajícímu poplatek za dobu uskladnění ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží podle § 2159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  4. Kupující má povinnost zboží z reklamace převzít

POZOR: „Vyřízená“ reklamace se ne vždy rovná reklamaci uznané.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.3.2019